Αυτοτελές Γρ. Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

λειτουργεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 60 του ν. 4368/2016 και την υπ’ αριθμ. Α3δ/ΓΠ οικ.10976/2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 662/Β/02.03.2017), όπως ισχύει, υπάγεται στον Αντιπρόεδρο και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στις Εθνικές Επιτροπές Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις Επιτροπές Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Υγείας και άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Υπεύθυνη του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας είναι η κα Βασιλείου Σοφιάνα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 26613 60545

Font Resize
Contrast