Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Ώρα
Συνοδευτικά Κείμενα

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει τις Παρατηρήσεις/Σχόλια επί της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού του Γ.Ν. Κέρκυρας».29/08/2023
Ανακοίνωση παρατηρήσεων/σχολίων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού του Γ.Ν. Κέρκυρας».21/08/2023
Πρόσκληση για την 2η Προκαταρκτική διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού του Γ.Ν. Κέρκυρας, βάσει της Απόφασης 16ης/θέμα 17ο/18-05-202318/08/2023
Διενέργεια B΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον ορισμό και την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (CPV: 79632000-3 - Υπηρεσίες κατάρτισης προσωπικού), για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», του Ψυχιατρικού Τομέα και των δομών του».
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει τις Παρατηρήσεις/Σχόλια επί της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού του Γ.Ν.Κέρκυρας» σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 2ης-26ο/23-01-2023 Απόφασης Δ.Σ.
Όλες οι προτάσεις-παρατηρήσεις-σχόλια που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Γ.Ν. Κέρκυρας κατά την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.
Η διαβούλευση διήρκησε για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης ήτοι από 02/02/2023 έως και 17/02/2023.
Πρόσκληση για την 1η προκαταρκτική διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια εξοπλισμού του Γ.Ν. Κέρκυρας.17/02/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει τις Παρατηρήσεις/Σχόλια επί της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού του Γ.Ν.Κέρκυρας» σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 20η-2ο/23-05-2022 Απόφασης Δ.Σ.
Όλες οι προτάσεις-παρατηρήσεις-σχόλια που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Γ.Ν. Κέρκυρας κατά την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.
Η διαβούλευση διήρκησε για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης ήτοι από 13/10/2022 έως και 28/10/2022.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
Πρόσκληση για την 1η Προκαταρκτική διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού του Γ.Ν. Κέρκυρας, βάσει της Απόφασης 25ης/θέμα 47ο/08-07-2022.
Ανάρτηση παρατηρήσεων/σχολίων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας".
Ανάρτηση παρατηρήσεων/σχολίων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας".
2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας:
Α) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ),
Β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
Γ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, βάσει της Απόφασης 3ης/θέμα 7ο/19-01-2021
2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ», για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, βάσει της Απόφασης 35ης/θέμα 36ο/15-10-2020.
Αποτελέσματα 1ης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας :
Α) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)
Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ.
Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ,
Για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, βάση της Απόφασης 25ης/θέμα 1ο/29-07-2020
Ανακοίνωση διενέργειας σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Αποτελέσματα 1ης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας “ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ” για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. Κέρκυρας, βάσει της Απόφασης 8ης/θέμα 29ο/08-04-2020

Οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της υποβολής των σχολίων τους για το θέμα της διαβούλευσης που επιθυμούν, θα πρέπει απαραιτήτως ν’ αναγράφουν:

  1. Τον τίτλο του θέματος
  2. Την ακριβή σελίδα, παράγραφο, γραμμή στην οποία αναφέρεται ο σχολιασμός.

Τα σχόλια θα αποστέλλονται αποκλειστικά στο e-mail: grpromit1@1690.syzefxis.gov.gr μέχρι και την καταληκτική ώρα και ημερομηνία που αναφέρονται στην σχετική εγγραφή του πίνακα Διαβουλεύσεων. Δείτε και εδώ.

Font Resize
Contrast