Προκηρύξεις – Διακηρύξεις

 

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Ώρα
Συνοδευτικά Κείμενα
Συλλογή προσφορών αφορά προμήθεια υδραυλικών υλικών (φλουσόμετρα) για το Γ.Ν. Κέρκυρας.08/03/2021 12:00
Συλλογή προσφορών - αφορά Προμήθεια τριών τεμαχίων τρίφυλλες γαλβανιζέ ντουλάπες για την Μ.Ε.Θ.09/03/2021 10:30πμ
Συλλογή προσφορών αφορά προμήθεια οδηγών βιοψίας μιας χρήσης για την κεφαλή υπερήχου 8808 της Ουρολογικής Κλινικής.10/03/2021 10:30πμ
Συλλογή προσφορών αφορά προμήθεια ενός ενδοσκοπίου λαπαροσκοπικής χρήσης οπτικού πεδίου 0 ο.11/03/2021 10:30πμ
Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κεριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,αφορά την προμήθεια . Υγρού ηλίου 1500lt -αέριου ηλίου 3 φιάλες 9,1 m3 και έξοδα μεταγγίσεων.09/03/2021 11:00πμ
Συλλογή προσφορών αφορά ένα monitor ενδοσκοπήσεων για τον πύργο (ουρολογικής χρήσης ) KARL STORZ.12/03/2021 10:30πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX» ME CPV 18424300-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.04/03/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΛ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» ΜΕ CPV 33141613-0 & «ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚ/ΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ» ΜΕ CPV 42931100-2 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.800,00€ συμπ. Φ.Π.Α.04/03/2021 13:30
Συνοπτικός Διαγωνισμός 8/2021 για την γενική επισκευή και συντήρηση συστήματος παραγωγής ατμού που αφορά Α)προμήθεια υλικών συστήματος παραγωγής ατμού (σερπαντίνα ατμογεννήτριας,σερπαντίνα ατμού για boiler,δοχείο στρατσώνας) και Β)εφάπαξ συντήρηση του εξοπλισμού παραγωγής νερού και αντικατάσταση των παραπάνω υλικών προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.645,17€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (38.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.05/03/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΜΕ CPV 33631600-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.15/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ, VACUETTE, HEMLICH, ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ» ME CPV 33696100-6 & 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.500,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.15/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟY ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.12/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΑΚΟΙ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ & ΠΟΥΔΡΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ» ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΑΣΘΕΝΗ ME CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.700,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.12/02/2021 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Μέσων Ατομικής Προστασίας [ΜΑΠ]» του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας», Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 33.960,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 6% & 24% (30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.22/02/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.340,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (60.274,20€ συμπ. ΦΠΑ).24/02/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ.15/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ ΜΕ CPV 45215100-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.000,00€ συμπ.Φ.Π.Α 04/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ» ME CPV 33696300-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 21.489,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696500-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.088,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» ME CPV 33696100-6 & «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ» ME CPV 33696300-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.322,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΜΕ CPV 24455000-8 & «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ)» ME CPV 33192000-2 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 750,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696200-7 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.497,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696200-7 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.945,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Aναλώσιμου Yγειονομικού Yλικού – ΠΩΜΑΤΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ», ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.02/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – SWAN GANZ, ΔΙΤ/ΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΥΓΡΑ & ΒΟΥΡΣΕΣ», ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ - ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» ΜΕ CPV 33141118-0 & 33693000-4 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 800,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.29/01/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ENTEΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ (ΜΕΘ)» ΜΕ CPV 33692300-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.29/01/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, προϋπολογισθείσας Δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ).02/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.140,00€ ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%.22/01/2021 12:00μμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ, ΘΗΚΕΣ, ΣΚΟΥΦΙΕΣ», ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.998,30€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.07/01/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με CPV 33184100-4 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00€ ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.07/01/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696200-7 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.778,00€ συμπ. Φ.Π.Α.04/01/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ME CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.04/01/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ENTEΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ (ΜΕΘ)» ΜΕ CPV 33692300-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.07/01/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με CPV 33184100-4 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00€ ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.07/01/2021 14:00
Λήψη Adobe reader

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΓΝΚ τηλ. 26613 60641

Font Resize
Contrast