Προκηρύξεις – Διακηρύξεις

Δείτε επίσης την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών του Νοσοκομείου  Είσοδος

Ενημέρωση προμηθευτών – κατάσταση τιμολογίων και ενταλμάτων  Είσοδος

 

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Ώρα
Συνοδευτικά Κείμενα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΕΣΗΔΗΣ 160293 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 74.400,00 € συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 24% (60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.25/05/202223.00
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων για τη Προμήθεια «Ασκών Αίματος & Φίλτρων Λευκαφαίρεσης Ερυθρών Αιμοδοσίας». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 118.221,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 95.340,00 €, ΦΠΑ 24%: 22.881,60 €)23/05/202223.00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.680,00€ ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%06/05/202212.00μμ
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 692.925,25€ συμπ. ΦΠΑ.27/05/202223.00

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τη δημιουργία Θαλάμου Αρνητικής Πίεσης και Πιστοποίησής του» του Γ.Ν. Κέρκυρας "ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ".13/04/202223.00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σταθερού επιτοκίου, καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου. 05/04/202210.00πμ
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ».24/03/202211.00μμ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.14/03/202212.30μμ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός 04/2022 Ανοικτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με ανοιχτές προσφορές, μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.03/03/202212.00μμ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σταθερού επιτοκίου, καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου. 24/02/202211.30πμ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός 03/2022, Ανοικτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με ανοιχτές προσφορές μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.14/02/202212.00μμ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 01/2022 Ανοικτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές μετα συνεχίσεως του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.31/01/202212.00μμ
Λήψη Adobe reader

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΓΝΚ τηλ. 26613 60466

Font Resize
Contrast