Προκηρύξεις – Διακηρύξεις

Δείτε επίσης την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών του Νοσοκομείου  Είσοδος

Ενημέρωση προμηθευτών – κατάσταση τιμολογίων και ενταλμάτων  Είσοδος

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις
Καταληκτική ημερομηνία υποβολήςΏραΣυνοδευτικά Κείμενα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (CPV: 33181200-4 ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.30/03/202314.00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων 7θέσεων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του.
Διακήρυξη 6/2023 (α/α Συστήματος 183021) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων), για την προμήθεια και εγκατάσταση «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ", με Κωδικό ΟΠΣ 5087195 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιονίων Νήσων 2014 -2020”, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, BΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ.
23/03/202315.00
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων), για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού», του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», μέσω της Πράξης «Cooperation for Health 2» του Προγράμματος Interreg V- A Greece-Italy 2014 - 2020, προϋπολογισμού 198.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμή.
15/02/202315.00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας "Αγία Ειρήνη" και του Ψυχιατρικού Τομέα, για ένα (1) έτος».09/02/202314.00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση) των επικινδύνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και των μικτών επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΑΕΑ) του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.
08/02/202314.00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου «Για την Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης και Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) tτων εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ¨ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ¨ του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ¨Αγία Ειρήνη¨ για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών.» (Α/Α Συστήματος: 178932).20/01/202314.00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης – Παρακολούθησης – Σύνταξης Μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του BIFORM των Διαχειρίσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας διάρκειας ενός (1) έτους και την Έκδοση Ισολογισμού έτους 2022», προϋπολογισθείσας δαπάντης 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ09/01/202309.00πμ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης – Παρακολούθησης – Σύνταξης Μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του BIFORM των Διαχειρίσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας διάρκειας ενός (1) έτους και την Έκδοση Ισολογισμού έτους 2022», προϋπολογισθείσας δαπάντης 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%12/01/202310.00πμ
Διακήρυξη επαναπροκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Δύο επιβατικών 7-θέσεων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων», στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ", με Κωδικό ΟΠΣ 5087195 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιονίων Νήσων 2014 -2020”, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ BΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.02/01/202323.00
Διακήρυξη 32/2022 (Συστημικός αριθμός 179688)
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5087195 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιονίων Νήσων 2014 -2020”ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ BΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ
Προϋπολογισμός 1.029.500,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

18/01/202314.00
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ KAI ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8, 9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 63.401,65 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. (71.643,87 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.) ΣΥΣΤ. ΑΡ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 176899.28/11/202223.00
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναβάθμιση και επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος» στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ", με Κωδικό ΟΠΣ 5087195, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιονίων Νήσων 2014 -2020”, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, BΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.18/11/202214.00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση) των επικινδύνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και των μικτών επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΑΕΑ) του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας» (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 172704).10/11/202215.00
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Δύο επιβατικών 7θέσεων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων» στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ", με κωδικό ΟΠΣ 5087195 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιονίων Νήσων 2014 -2020”, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ BΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.10/11/202216.00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των Ορίων για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.000,00€, συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.14/10/202214.00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες Τηλεφωνικού κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας» (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 172332).14/10/202214.00
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (CPV: 33181200-4 ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ05/09/202223.00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για τη Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. – ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΒΕΛΟΝΕΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΦΥΣΙΓΓΕΣ, ΠΕΔΙΑ, κ.ά.01/09/202223.00
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV: 09135100-5,09134100-8,09132100-4 ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.02/09/202215.00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ.22/08/202215.00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση) των επικινδύνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και των μικτών επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΑΕΑ) του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας» (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 168630).29/07/202223.00
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την Ανάθεση Υπηρεσιών από Πιστοποιημένους Εκτιμητές Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο Πεδίο Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών για την Σύνταξη Εισήγησης και τον Καθορισμό Τιμών Εκκίνησης Μίσθωσης Δέκα Ακινήτων (10), Ιδιοκτησίας του Γ. Ν. Κέρκυρας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.700,00 € συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 24%04/07/202211.30πμ
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.08/07/202215.00
Διακήρυξη 16/2022 (α/α Συστήματος 162960) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του Γ.Ν.Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» μέσω της Πράξης «Cooperation for Health 2» του Προγράμματος Interreg V- A Greece-Italy 2014 - 2020, Προϋπολογισμού 198.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
06/07/202215.00
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: 38434500-1) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.25/07/202223.00
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας isupplies). 17/06/202214.00
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση) των επικινδύνων αποβλήτων, αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και των μικτών επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΑΕΑ), του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας» (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 161616).22/06/202223.00
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης (υπηρεσίες καθαριότητας στις δομές του ψυχιατρικού τομέα)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 230.000,00€ συμπ. ΦΠΑ16/06/202223.00
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΕΣΗΔΗΣ 160293 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 74.400,00 € συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 24% (60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.25/05/202223.00
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων για τη Προμήθεια «Ασκών Αίματος & Φίλτρων Λευκαφαίρεσης Ερυθρών Αιμοδοσίας». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 118.221,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 95.340,00 €, ΦΠΑ 24%: 22.881,60 €)23/05/202223.00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.680,00€ ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%06/05/202212.00μμ
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 692.925,25€ συμπ. ΦΠΑ.27/05/202223.00

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τη δημιουργία Θαλάμου Αρνητικής Πίεσης και Πιστοποίησής του» του Γ.Ν. Κέρκυρας "ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ".13/04/202223.00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σταθερού επιτοκίου, καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου. 05/04/202210.00πμ
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ».24/03/202211.00μμ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.14/03/202212.30μμ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός 04/2022 Ανοικτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με ανοιχτές προσφορές, μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.03/03/202212.00μμ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σταθερού επιτοκίου, καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου. 24/02/202211.30πμ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός 03/2022, Ανοικτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με ανοιχτές προσφορές μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.14/02/202212.00μμ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 01/2022 Ανοικτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές μετα συνεχίσεως του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.31/01/202212.00μμ
Λήψη Adobe reader

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΓΝΚ τηλ. 26613 60466

Font Resize
Contrast