Προκηρύξεις – Διακηρύξεις

 

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Ώρα
Συνοδευτικά Κείμενα
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης (υπηρεσίες καθαριότητας στις δομές του ψυχιατρικού τομέα)04/11/2020 14:00
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.30/11/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου και ενοίκιο δεξαμενής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.122,40€ συμπ. ΦΠΑ.03/11/2020 11:00πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού και αέριου ηλίου και έξοδα μετάγγισης για τον μαγνητικό τομογράφο του Νοσοκομείου Κέρκυρας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.561,90€ συμπ. ΦΠΑ.02/11/2020 11:00πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ.05/10/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΠΛΕΓΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.620,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (31.210,60€ συμπ. ΦΠΑ).05/10/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.011,76 € συμπ. ΦΠΑ 24% & 6%.13/10/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ24/08/2020 14:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (CPV 33141420-0: Χειρουργικά Γάντια, CPV 33631600- 8: Απολυμαντικά Αντισηπτικά, CPV 33140000-3: Ιατρικά Αναλώσιμα) για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Κέρκυρας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID – 19) και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας17/08/2020 14:00
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών31/08/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης (υπηρεσίες καθαριότητας στις δομές του ψυχιατρικού τομέα)30/07/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.736,65€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (49.273,44€ συμπ. ΦΠΑ)03/08/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ13/07/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%14/07/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.364,02€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (66.171,38€ συμπ. ΦΠΑ)07/07/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.365,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (49.002,45€ συμπ. ΦΠΑ)06/07/2020 14:00
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 11667/10-06-2020 για την παροχή «Υπηρεσιών έκτακτης υποστήριξης υλικού πληροφορικής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (2.480,00€ συμπ. ΦΠΑ).23/06/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ/ΑΕΑ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)22/06/2020 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.114,30€ συμπ. ΦΠΑ 24%02/06/2020 10:00πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ28/05/2020 14:00
Συλλογή Προσφορών για την «προμήθεια ΤΟΝΕΡ – ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΛΕΪΖΕΡ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%.
27/05/2020 14:00
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9362/11-05-2020 (Επαναπροκήρυξη) για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (13.020,00€ συμπ. ΦΠΑ).22/05/2020 11:30πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ).25/05/2020 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.114,30€ συμπ. ΦΠΑ 24%15/05/2020 10:00πμ
Συλλογή προσφορών για την προμήθεια "Μονάδων απεικόνισης (DRUM)", με CPV 30192320-0 για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.13/05/2020 13:30
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 65.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ.07/05/2020 14:00
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ20/05/2020 15:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)27/04/2020 14:00
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 7301/10-04-2020 για την παροχή «Υπηρεσιών Α) υποστήριξης (προληπτικής συντήρησης) υλικού πληροφορικής με επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και Β) έκτακτης υποστήριξης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (24.800,00€ συμπ. ΦΠΑ)27/04/2020 10:00πμ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6748/02-04-2020 (Επαναπροκήρυξη) για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.665,18€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (7.024,82€ συμπ. ΦΠΑ)10/04/2020 11:30
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.949,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (74.336,76€ συμπ. ΦΠΑ)13/04/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ06/04/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρού οξυγόνου και το ενοίκιο δεξαμενής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.07/04/2020 11:00πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (υπηρεσίες καθαριότητας στις δομές του ψυχιατρικού τομέα), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%06/04/2020 10:00πμ
Συλλογή Προσφορών με αρ. πρωτ. 5464/16-03-2020 για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.20/03/2020 10:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ17/03/2020 12:00μμ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ13/03/2020 12:00μμ
Συλλογή Προσφορών 4822/05-03-2020 για την «Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων»10/03/2020 10:00πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ09/03/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.588,00€ συμπ. ΦΠΑ)10/02/2020 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.010,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (50.861,30€ συμπ. ΦΠΑ)10/02/2020 14:00
Συλλογή Προσφορών με αρ. πρωτ. 1577/24-01-2020 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.629,03€ πλέον Φ.Π.Α. (4.500,00€ συμπ. ΦΠΑ)04/02/2020 10:30πμ
Συλλογή Προσφορών με αρ. πρωτ. 1576/24-01-2020 για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (14.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)05/02/2020 11:00πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)05/02/2020 14:00μμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ13/01/2020 14:00μμ
Λήψη Adobe reader

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΓΝΚ τηλ. 26613 60641

Font Resize
Contrast