Γενικά

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΓΑΠΗΤΕ/Η  ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ/ΙΣΑ
Η Υγειονομική Περιφέρεια , η Διοίκηση, το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Νοσοκομείου μας, σας καλωσορίζουν και σας εύχονται ταχεία ανάρρωση. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι μας είμαστε στη διάθεση σας και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η διαμονή σας κατά το χρόνο της νοσηλείας σας να είναι η καλύτερη δυνατή και να επιστρέψετε το συντομότερο δυνατό υγιής στο σπίτι και την οικογένεια σας.
Ως πολίτες, έχουμε τα δικαιώματα μας, που προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας μας. Τα δικαιώματα αυτά, δεν αδρανούν και δεν χάνονται με την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο. Αντίθετα, η πολιτεία φρόντισε οι νοσοκομειακοί ασθενείς να έχουν πρόσθετα δικαιώματα.
Το Σύνταγμα μας, στο άρθρο 21 παρ. 2 ρητά ορίζει ότι “το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων”.

Για την προστασία των δικαιωμάτων των νοσοκομειακών ασθενών, με το Νόμο 2519/1977, στο Υπουργείο Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργούν:

 1. Αυτοτελής Υπηρεσία προστασίας δικαιωμάτων ασθενών, υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών και η εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς.
 2. Επιτροπή Ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών, στην οποία προεδρεύει μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συγκροτείται από αντιπροσώπους κοινωνικών φορέων και συνδικαλιστικών φορέων του Τομέα Υγείας, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
 3. Σε κάθε Νοσοκομείο λειτουργεί, επίσης, Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη υπό την άμεση εποπτεία του Διοικητή του Νοσοκομείου, καθώς και Τριμελής Επιτροπή Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Πολίτη.

Στο άρθρο 47 του Ν. 2071/1992 αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς.
Ειδικότερα ο ασθενής:

 1. Έχει δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του.
 3. Έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σ’ αυτόν.
 4. Δικαιούται να αμφισβητήσει στο δικαστήριο την ακούσια νοσηλεία του και να συνομιλεί κατ’ ιδίαν με δικηγόρο.
 5. Δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την κατάσταση του.
 6. Έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν λόγω της εφαρμογής σ1 αυτόν ασυνήθιστων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκατάθεση του ιδίου.
 7. Έχει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. 0 απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και των περιεχομένων των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και των ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 8. Έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 9. Έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και συστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Τα δικαιώματα των ασθενών προβλέπονται και ρυθμίζονται από πολλές διεθνείς συμβάσεις που κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων και έγιναν νόμοι της χώρας μας, όπως ο νόμος 2619/1998 που κύρωσε τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής και ο νόμος 3418/2005.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν:
0 κάθε ασθενής μπορεί και πρέπει να απευθύνεται στα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις και ιδιαίτερα στο Διοικητή του Νοσοκομείου αν νομίζει ότι θίγονται τα δικαιώματα του ή προσβάλλεται η προσωπικότητα του ή η συμπεριφορά του προσωπικού του Νοσοκομείου δεν είναι η πρέπουσα.

 1. 0 ασθενής ΔΕΝ υποχρεούται να καταβάλει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ κατά το χρονικό διάστημα νοσηλείας του στο ιατρικό, νοσηλευτικό ή διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, πέραν εκείνου του ποσού το οποίο προβλέπεται από το νόμο και υποχρεούται να καταβάλει οτο λογιστήριο του νοσοκομείου και να πάρει σχετική απόδειξη.
 2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο οποιοσδήποτε ήθελε να σας ζητήσει το οποιοδήποτε ποσό, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε AMΕΣΩΣ τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και να είστε βέβαιος ότι θα επιληφθούμε του θέματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η προστασία των δικαιωμάτων των νοσοκομειακών ασθενών προβλέπεται στο άρθρο 47 του Ν. 2071/1992, στο άρθρο 1 του Ν. 2519/1997, στην Υπ. Απ. ΔΥ3α/οικ. 1848/29-9-1997, στο Ν. 2716/1999, στο Ν. 2619/1998 και στο Ν. 3418/2005.
Κάθε νοσοκομείο έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί τα δικαιώματα αυτά στους ασθενείς κατά την εισαγωγή τους.
Κάθε νοσοκομείο διαθέτει τριμελή επιτροπή προάσπισης Δικαιωμάτων του Πολίτη και Γραφείο Επικοινωνίας Πολίτη.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ
να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Πολιτών, το οποίo βρίσκεται στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.
Τηλ.: 26613 60495
Ε-mail: complain@gnkerkyras.gr

Font Resize
Contrast