ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2005-09

Το αναθεωρημένο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα 2005-09 του Ψ.Ν.Κ, σχεδιάστηκε έτσι ώστε:

  1. Να μην αναιρεί αλλά να συμπληρώνει το σχέδιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με την διασφάλιση των πόρων που θα απαιτηθούν μετά την ολοκλήρωση των επιδοτούμενων έργων, κυρίως από νέες δράσεις και υπηρεσίες.
  2. Να υποστηρίζονται από την νέα δομή υγείας που θα αντικαταστήσει το Ψ.Ν.Κ. (με το όνομα ''Πάρκο Ψυχικής Υγείας'') οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες στην περιοχή ευθύνης αλλά και νέες που θα καλύψουν νέες ανάγκες (μονάδα απεξάρτησης σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, μονάδα αλκοολισμού, εργασιακού άγχους κλπ) και που η οικονομική τους βιωσιμότητα θα διασφαλιστεί τόσο από την ανάπτυξη υπηρεσιών θεραπευτικού τουρισμού και από την ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ψ.Ν.Κ.
  3. Να δημιουργεί τις οικονομικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ενός υψηλού επιπέδου Ερευνητικού Ινστιτούτου Νευροεπιστημών στην Κέρκυρα από το 2007.
  4. Να αναβαθμίζει διαρκώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες, που θα ενταχθούν σε ποιοτικά αποδεκτά νέα δεδομένα οργάνωσης και λειτουργίας με παράλληλη αναβάθμιση του ρόλου του υφιστάμενου προσωπικού.

Μελετήστε λεπτομερώς το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2005-09 σε μορφή pdf


 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS - WEAKNESS - OPPORTUNITIES - THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ