ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθυντής του Γ.Ν.Κ. είναι ο κ. Βερβιτσιώτης Σπυρίδων.

Αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας είναι:

 1. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού:
  α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου. γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων. δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκριση τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. ε. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους. στ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας 26613 60643, 26613 60454
 2. Τμήμα Γραμματείας:
  α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου. β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς. γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60783
 3. Τμήμα Οικονομικού:
  α. Για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
  β. Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
  γ. Για την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
  δ. Για τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
  ε. Για την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
  στ. Για τον προγραμματισμό των πληρωμών του νοσοκομείου, για τις συναλλαγές με τις τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές.
  ζ. Για τις πληρωμές και τις εισπράξεις. Εκδίδει τις επιταγές.
  η. Για την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
  θ. Για τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού - προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
  ι. Για την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
  κ. Για τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλωσίμων υλικών και των φαρμάκων.
  λ. Εκδίδει μηνιαίες αναφορές για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
  μ. Συντάσσει εκθέσεις με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
  ν. Εκπονεί τις μελέτες επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας 26613 60714, 26613 60540
 4. Τμήμα Προμηθειών:
  Έχει την ευθύνη: α. Της τήρησης του μητρώου προμηθευτών.
  β. Της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
  γ. Της διεκπεραίωσης των διαγωνισμών και κατάρτισης των συμβάσεων.
  δ. Των μικροπρομηθειών.
  ε. Της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Διεξάγει περιοδικές και ετήσιες απογραφές και παραλαμβάνει και χρεώνει κάθε αναλώσιμο και πάγιο στοιχείο. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 26613 60641
 5. Τμήμα Κίνησης Ασθενών:
  α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων, την εισαγωγή των ασθενών, την έκδοση εξιτηρίων και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
  β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.
  γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. Μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση των ιατρικών φακέλων.
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60812
 6. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ):
  α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
  β. Φροντίζει για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση σ' αυτά των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και καταγράφει την επίσκεψη των ασθενών.
  γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
  δ. Χορηγεί πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους.
  ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
  στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60493
  Τηλέφωνο ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων 26610 30062 και 26613 60516 από 09:00πμ έως 13:00μμ
  Τηλέφωνα Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: Παθολογικό 26613 60781, Χειρουργικό 26613 60782
 7. Νομικός Σύμβουλος:
  Αρμοδιότητες του Νομικού συμβούλου αποτελούν:
  1. Η εκπροσώπηση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, υπό την ιδιότητά του ως συνηγόρου και η παράστασή του ενώπιον των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του.
  2. Η διά γνωμοδοτήσεων συνδρομή των οργάνων και υπηρεσιών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών θεμάτων, καθώς και επεξεργασία και γνωμοδότηση επί πράξεων της δημόσιας διοίκησης που αφορούν στο Νοσοκομείο.
  3. Η τήρηση με προσωπική ευθύνη αρχείου για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνει.
  4. Οι απασχολούμενοι κατά τα ανωτέρω δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο κατάστημα του Νοσοκομείου για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60469