ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Κ. είναι ο κ. Τριανταφυλούδης Ιωάννης.

Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι:

 1. Νοσηλευτική Υπηρεσία:
  α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
  β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
  γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
  δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, π.δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού.
  ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας 26613 60830, 26613 60716, 26613 60468